فاصله معنی‌­دار عملکرد صنعت بیمه با اهداف برنامه ششم توسعه

فاصله معنی‌­دار عملکرد صنعت بیمه با اهداف برنامه ششم توسعه

ضریب نفوذ بیمه در سال ۱۳۹۴ برابر با ۱.۹ درصد بوده است که با افزایش متوسط سالانه ۰.۲ درصد در پایان سال ۱۳۹۹ به ۲.۵۲ درصد رسیده است که فاصله معناداری با هدف رشد ۷ درصدی برنامه ششم توسعه دارد.

چهارشنبه 25 خرداد 1401 ساعت 3:58

به گزارش شبکه خبری بانک و بیمه "بینا" به نقل از شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران 

، یکی از مهم­‌ترین وجوه تمایز برنامه ششم توسعه با سایر برنامه‌های توسعه اجرا شده در کشور، مساله محور بودن آن است. به گونه­‌ای که در تدوین آن بر مسائل هر بخش به طور مشخص تمرکز شده و برای حل آن هدف تعیین شود. این موضوع در ارتباط با صنعت بیمه هم مطرح است. صنعت بیمه به عنوان یکی از شاخص­‌های توسعه­‌یافتگی از یک سو به عنوان یکی از عمده­‌ترین نهادهای اقتصادی مطرح بوده و از سوی دیگر فعالیت سایر نهادها را پشتیبانی می­‌نماید. همان­طور که در جدول (۱) آمده است در برنامه ششم توسعه در مواد ۱۱ و ۲۱ ذیل بند ۷ سیاست­‌های کلی برنامه ششم توسعه به موضوع اهداف مد نظر قانون گذار در برنامه ششم توسعه پرداخته شده است.

جدول (۱): وضعیت و جایگاه صنعت بیمه در سیاست­های کلی و قانون برنامه ششم توسعه

بند سیاست­‌های کلی برنامه ششم توسعه

مواد قانونی برنامه ششم توسعه

ملاحظات

ارتقاء کیفی و کمّی نظام جامع صنعت بیمه و ابزارهای آن (بازارهای رقابتی، بیمه‌ی اتکایی و...) با مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی به ‌منظور توسعه‌ی سرمایه‌گذاری و ثبات و پایداری و کاهش خطرپذیری فعالیت‌های تجاری و اقتصادی کشور

ماده۱۱ـ بیمه مرکزی ایران موظف است:

الف ـ در راستای افزایش نقش صنعت بیمه در نظام تأمین مالی و ایجاد فضای امن در سایر حوزه‌های اقتصادی از جمله فضای کسب و کار و سرمایه‌گذاری، از طریق شرکت­های بیمه نسبت به ارتقای نقش اقتصادی بیمه در تأمین رفاه و امنیت مردم و افزایش ضریب نفوذ بیمه در کشور تا متوسط جهانی آن در طی سالهای برنامه اقدامات لازم را جهت تحقق اهداف زیر به‌عمل آورد:

۱ـ ضریب نفوذ بیمه‌های بازرگانی در طول اجرای برنامه به هفت‌درصد (۷%) برسد.

۲ـ سهم بیمه‌های عمر از حق بیمه تولیدی بیمه‌های بازرگانی کشور حداقل تا پنجاه‌درصد(۵۰%) نسبت به سال پایه اجرای قانون برنامه افزایش یابد.

۳ـ رشته‌های بیمه‌ای در بخش تولیدی و تجاری اقتصاد ملی افزایش و گسترش یابد.

ب ـ مقررات و آیین‌نامه‌های سرمایه‌گذاری ذخایر بیمه‌ای به‌منظور استفاده مناسب از منابع مذکور در جهت تأمین مالی پایدار در اقتصاد ملی توسط شورای عالی بیمه بازنگری گردد.

- افزایش نقش صنعت بیمه در نظام تأمین مالی

- افزایش نقش صنعت بیمه در ایجاد فضای امن

- ارتقای نقش اقتصادی بیمه در تأمین رفاه و امنیت مردم

- افزایش ضریب نفوذ بیمه در کشور تا متوسط جهانی

- تحقق اهداف کمی چون ضریب نفوذ بیمه­های بازرگانی به ۷ درصد، افزایش حداقل ۵۰ درصدی سهم بیمه های عمر از حق بیمه تولیدی بیمه های بازرگانی، افزایش و گسترش رشته­های بیمه­ای، سرمایه­گذاری ذخایر بیمه­ای

ماده۲۱ـ دولت موظف است؛

 در جهت توسعه فعالیت‌های صنعت بیمه و بهبود محیط کسب و کار و گسترش بخش غیردولتی:

الف ـ بر اساس قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، سهام دولت در شرکتهای بیمه به‌استثنای بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شرکت سهامی بیمه ایران را در دو سال اول اجرای قانون برنامه از طریق عرضه سهام در بازار سرمایه و سازمان خصوصی‌سازی به بخش غیردولتی واگذار کند.

ب ـ به‌منظور مردمی‌شدن اقتصاد و کاهش نقش تصدی‌گری دولت در صنعت بیمه و براساس اصلاح نظام نظارت تعرفه‌ای، بیمه مرکزی مکلف است نسبت به کاهش تدریجی نقش تصدی‌گری خود و کاهش بیمه اتکایی اجباری در صنعت بیمه بازرگانی اقدام نماید.

- عرضه سهام دولت در شرکت­های بیمه از طریق بازار سرمایه و سازمان خصوصی­سازی

- تغییر رویکرد دولت در صنعت بیمه از نقش تصدی­گری به نقش نظارتی

منبع: یافته‌­های محقق

همان­طور که از جدول (۱) ملاحظه می­‌گردد، هدف سیاست­‌گذار از ارتقاء کمی و کیفی که در برنامه ششم نمایان شده است، عبارت است از:

۱) ارتقاء کمی

- افزایش نقش صنعت بیمه در نظام تأمین مالی

- افزایش نقش صنعت بیمه در ایجاد فضای امن

- ارتقای نقش اقتصادی بیمه در تأمین رفاه و امنیت مردم

- افزایش ضریب نفوذ بیمه در کشور تا متوسط جهانی

- افزایش ضریب نفوذ بیمه­‌های بازرگانی به ۷ درصد

-  افزایش حداقل ۵۰ درصدی سهم بیمه‌های عمر از حق بیمه تولیدی بیمه‌های بازرگانی

-  افزایش و گسترش رشته­‌های بیمه­‌ای، سرمایه­‌گذاری ذخایر بیمه­‌ای

۲) ارتقاء کیفی

- عرضه سهام دولت در شرکت­‌های بیمه از طریق بازار سرمایه و سازمان خصوصی­‌سازی

- تغییر رویکرد دولت در صنعت بیمه از نقش تصدی­‌گری به نقش نظارتی

به منظور ارزیابی عملکرد صنعت بیمه در این گزارش به بررسی دو بعد از ابعاد کمی مورد توجه قانون­‌گذار در برنامه ششم توسعه یعنی سهم بیمه عمر و ضریب نفوذ بیمه عمر پرداخته می­‌شود که وضعیت عملکرد آن­ها در مقایسه با اهداف مد نظر قانون­گذار در جدول (۲) آمده است.

جدول (۱): وضعیت سهم بیمه عمر و ضریب نفوذ بیمه در سال­‌های مختلف برنامه ششم توسعه (درصد)

شماره سال

سهم بیمه عمر

ضریب نفوذ بیمه

۹۴

۱۰.۵ درصد

۱.۹ درصد

۹۵

۱۳.۵ درصد

۲.۲ درصد

۹۶

۱۳.۶ درصد

۲.۳ درصد

۹۷

۱۴.۵ درصد

۲.۴۶ درصد

۹۸

۱۴.۵ درصد

۲.۴۹ درصد

۹۹

۱۵.۳ درصد

۲.۵۲ درصد

عملکرد سالهای برنامه ششم توسعه

افزایش سالانه ۰.۴ واحد به طور متوسط

افزایش سالانه ۰.۲ واحد به طور متوسط

هدف برنامه ششم توسعه

رشد ۵۰ درصدی

رشد ۷ درصدی

منبع: سازمان مدیریت و برنامه­‌ریزی کشور

همان­گونه که در جدول (۲) آمده است، سهم بیمه عمر در سال ابتدایی برنامه ۱۰.۵ درصد بوده است که در سال ۱۳۹۹ به ۱۵.۳ درصد رسیده است که نشان­‌دهنده افزایش سالانه ۰.۴ درصد به طور متوسط است که فاصله معناداری با هدف برنامه ششم یعنی ۵۰ درصد دارد. در ارتباط با ضریب نفوذ بیمه نیز در سال ۱۳۹۴ برابر با ۱.۹ درصد بوده است که با افزایش متوسط سالانه ۰.۲ درصد در پایان سال ۱۳۹۹ به ۲.۵۲ درصد رسیده است که فاصله معناداری با هدف رشد ۷ درصدی برنامه ششم توسعه دارد.

آنچه که از ارزیابی عملکرد کمی برنامه ششم توسعه در بخش صنعت بیمه بخصوص در دو شاخص سهم بیمه عمر و ضریب نفوذ بیمه مشخص گردید، عملکرد اجرایی صنعت بیمه با اهداف مدنظر سیاست­‌گذار و قانون­‌گذار تفاوت قابل ملاحظه­‌ای دارد. بنابراین لازم است بیمه مرکزی جمهوری اسلامی به عنوان متولی حوزه صنعت بیمه کشور ضمن آسیب­‌شناسی عملکرد اجرایی صنعت در دستیابی به اهداف کمی، برنامه‌ریزی لازم برای رفع چالش­‌های اجرایی به عمل آورد. بر این اساس پیشنهادهای زیر برای ارتقاء کمی ارایه می­‌گردد:

۱) اصلاح ساختار سازمانی شرکت­‌های بیمه

۲) رتبه­‌بندی شرکت­‌های بیمه

۳) بررسی، اصلاح و توسعه محصولات بیمه­‌ای

۴) تقویت ظرفیت­‌های آموزش عالی در صنعت بیمه

۵) برگزاری دوره­‌های آموزشی داخلی و خارجی برای بیمه­‌های تخصصی

۶) استاندارد کردن شرایط تصویب محصولات بیمه­‌ای

۷) بررسی، اصلاح و توسعه محصولات بیمه­‌های مکمل و اجباری

۸) اعطای حق مالکیت معنوی برای محصولات جدید بیمه­‌ای

نویسنده: مهتا عزیزیان فرد؛ پژوهشگر اقتصادی

ثبت نظر

ارسال

نمایش‌

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی به سامان رسید

در اولین روز هفته معاملات بورس و فرابورس تهران، شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بازار سرمایه بودیم.

 • 3

بیشترین رشد قیمت سهام انبوه سازی، املاک و مستغلات به وتوس رسید

در اولین روز کاری هفته معاملات بورس وفرابورس تهران شاهد افت شاخص سهام شرکت های انبوه سازی،املاک و مستغلات دربازار سرمایه بودیم.

 • 2

وصول ۲۷۰ هزار میلیارد تومان مالیات در ۷ ماه/ درآمد مالیاتی مهر ۵۰ هزار میلیارد تومان شد

با توجه به آمارهای سازمان امور مالیاتی طی ۷ ماهه سال جاری حدود ۲۷۰ هزار میلیارد تومان مالیات وصول شده است و درآمد مالیاتی مهر ماه ۵۰ هزار میلیارد تومان بوده است.

 • 18

امضای طلایی علی سعیدی پای اسناد تعهد آور 9 شرکت بورسی

"علی سعیدی" عضو موظف بانک آینده، در زمینه فعالیت در شرکت‌های بازار سرمایه رکورد شکنی کرد.

 • 98

آمار و حقایق تاثیر کرونا بر اقتصاد توریست جهانی

همه‌گیری ویروس کرونا (COVID-19) در سال 2019 به شدت به صنعت گردشگری ضربه زد و اقدامات اضطراری اتخاذ شده توسط بسیاری از دولت‌ها به طور گسترده سفرهای بین‌المللی را مختل کرد

آیین‌نامه تازه برای فعالیت استارتاپ‌های بیمه

هیات وزیران آیین نامه‌ای را برای حمایت از کسب وکارهای بر خط حوزه بیمه تصویب کرده که بر اساس آن فعالیت یک نهاد واسط برای فعالیت پلتفرمهای این عرصه ممنوع می‌شود.

 • 5

نرخ تورم سالانه آبان‌ماه اعلام شد

مرکز آمار ایران اعلام کرد: نرخ تورم سالانه آبان ماه ١٤٠١ ، برای خانوارهای کشور به ٤٤,٠ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ١.١ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.

 • 128

تغییر روند بورس با گمانه‌زنی درباره بودجه 1402/ کدام متغیرهای بودجه‌ای بر بازار سهام اثرگذار است

انتشار جزئیات لایحه بودجه می‌تواند موجب پیش‌بینی بهتر متغیرهای اقتصاد کلان مثل تورم و یا رشد اقتصادی شود که خود بر تصمیمات فعالان بازار در خصوص محل سرمایه‌گذاری اثرگذار است.

 • 11

مداخله بانک مرکزی نرخ ارز را کاهش داد/ شبکه‌های اجتماعی، ابزار التهاب آفرینی دلالان شده اند

بررسی‌ها نشان می‌دهد مداخله موثر بانک مرکزی و مدیریت هیجانات بازارالتهابات ارزی در چند روز گذشته که بیشتر ناشی از هیجانات معامله‌گران و سفته‌بازان بود، فروکش کرده و دیگر خبری از صف‌های طویل مقابل صرافی ها نیست.

 • 109

شرایط دریافت حقوق بیمه بیکاری

در شرایطی که کارگر مطالباتی از کارفرما داشته باشد، میتواند مبنی بر اینکه "بدون میل و اراده، شغل خود را از دست داده است" به اداره کار شکایت کند تا طی فرآیند قانونی، علاوه بر دریافت مطالبات خود، به‌طور خودکار مشمول بیمه بیکاری شود.

 • 16

شکست قیمت ارز غیررسمی و افول تقاضای دلار‌/ صف‌های خرید ارز چگونه‌ جمع شد

روزهای اخیر شاهد تولید اخبار منفی در فضای مجازی به جهت ضربه به بازار ارز کشور بودیم، با این ‌وجود «راه‌اندازی سامانه برخط بازار متشکل معاملات ارز»، «عرضه ارز در شبکه بانکی»، «عرضه اوراق سکه» و «رصد مالیاتی و یارانه‌ای خریداران ارز» سبب برچیده شدن صف خریداران دلار شد.

 • 17

آیا دلار به ۴۵ هزار تومان خواهد رسید؟

در یک صعود تاریخی قیمت دلار در بازار آزاد به سمت کانال ۳۵ هزار تومان صعود کرد و نرخ سکه نیز در کانال ۱۶ میلیون تومان قرار گرفت. هرچند بانک مرکزی سعی کرد با رپرتاژ آگهی‌های در مورد سفر رئیس بانک مرکزی به عمان و خبر آزادی چند باره ۷ میلیارد دلار پول بلوکه شده در کره جنوبی این روند را تحت تاثیر قرار د ...

 • 54

برنامه بانک مرکزی برای بازار ارز

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه بانک مرکزی دنبال ایجاد آرامش در بازار ارز است، گفت: بانک مرکزی به عنوان بازارساز در همه بازارهای ارز حضور و مداخله دارد تا بازار به سمت تعادل پیش برود.

 • 158

پیش بینی بورس امروز 21 آبان 1401 / مسئله ثبات یا بی‌ثباتی

بورس برای حفظ سطوح فعلی به چه چیزی نیازمند است تا معامله‌گران نسبت به روند بازار مطمئن شوند و بازار در وضعیت باثباتی قرار بگیرد؟

 • 14

ماجرای تغییر قیافه یک مدیر بانکی

طی روزهای گذشته تعدادی از کاربران دو تصویر از یک مدیرعامل بانک را منتشر کردند و مدعی شدند که وی با توجه به این که در کدام دولت پست گرفته است، چهره ظاهری اش هم تغییر می‌کند.

 • 62

سود سهام عدالت ۲ برابر می‌شود

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: امسال سود مردم از محل مالکیت سهام عدالت در حوزه شرکت‌های بورسی و غیر بورسی ۲ و نیم برابر افزایش می‌یابد.

 • 19

وثیقه‌گذاری سهام عدالت برای دریافت وام

گرچه ارزش فعلی سهام عدالت نسبت به دوران اوج بازار در مرداد سال ۹۹ با افت ۵۷ درصدی مواجه شده، اما سهام عدالت می‌تواند به عنوان وثیقه دریافت وام از شبکه بانکی استفاده شود.

 • 16

وصول ۲۷ میلیون تومانی مالیات از خانه‌های بالای ۱۰ میلیارد!

در حالیکه انتقاداتی بر روند اخذ مالیات از خانه‌های لوکس مطرح می‌شود و وزیر اقتصاد نبود ضمانت اجرایی در این زمینه را مانع وصول مالیات از این واحدهای مسکونی می‌داند، عملکرد دو ماهه سازمان مالیاتی نشان می‌دهد که در این مدت فقط ۲۷ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان از خانه‌های گران قیمت وصول مالیات داشته است.

 • 99

جمع آوری ۴۴ مرکز غیرمجاز استخراج رمزارز/ توقف فعالیت مراکز مجاز

سخنگوی صنعت برق گفت: طبق تبصره ۲ ماده ۴ مصوبه سال ١٣٩٨ هیات وزیران در اوقات پیک، خرید برق از شبکه سراسری توسط ماینرها ممنوع بوده و در مصوبه سال ۱۴۰۰ نیز وزیر نیرو این مساله را به صراحت اعلام کرده است.

 • 106

پایان منفی بورس در آخرین روز هفته

شاخص کل بورس اوراق بهادار با کاهش ۶۲۲۳ واحدی معادل ۰.۴۰ درصد، به یک میلیون و ۵۳۳ هزار و ۳۹۸ واحد رسید. همچنین در فرابورس شاخص کل با کاهش ۱۶۲  واحدی به ۲۰ هزار و ۶۷۱ واحد رسید.

 • 182