فاصله معنی‌­دار عملکرد صنعت بیمه با اهداف برنامه ششم توسعه

فاصله معنی‌­دار عملکرد صنعت بیمه با اهداف برنامه ششم توسعه

ضریب نفوذ بیمه در سال ۱۳۹۴ برابر با ۱.۹ درصد بوده است که با افزایش متوسط سالانه ۰.۲ درصد در پایان سال ۱۳۹۹ به ۲.۵۲ درصد رسیده است که فاصله معناداری با هدف رشد ۷ درصدی برنامه ششم توسعه دارد.

دوشنبه 30 خرداد 1401 ساعت 4:45

به گزارش شبکه خبری بانک و بیمه "بینا" به نقل از شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران 

، یکی از مهم­‌ترین وجوه تمایز برنامه ششم توسعه با سایر برنامه‌های توسعه اجرا شده در کشور، مساله محور بودن آن است. به گونه­‌ای که در تدوین آن بر مسائل هر بخش به طور مشخص تمرکز شده و برای حل آن هدف تعیین شود. این موضوع در ارتباط با صنعت بیمه هم مطرح است. صنعت بیمه به عنوان یکی از شاخص­‌های توسعه­‌یافتگی از یک سو به عنوان یکی از عمده­‌ترین نهادهای اقتصادی مطرح بوده و از سوی دیگر فعالیت سایر نهادها را پشتیبانی می­‌نماید. همان­طور که در جدول (۱) آمده است در برنامه ششم توسعه در مواد ۱۱ و ۲۱ ذیل بند ۷ سیاست­‌های کلی برنامه ششم توسعه به موضوع اهداف مد نظر قانون گذار در برنامه ششم توسعه پرداخته شده است.

جدول (۱): وضعیت و جایگاه صنعت بیمه در سیاست­های کلی و قانون برنامه ششم توسعه

بند سیاست­‌های کلی برنامه ششم توسعه

مواد قانونی برنامه ششم توسعه

ملاحظات

ارتقاء کیفی و کمّی نظام جامع صنعت بیمه و ابزارهای آن (بازارهای رقابتی، بیمه‌ی اتکایی و...) با مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی به ‌منظور توسعه‌ی سرمایه‌گذاری و ثبات و پایداری و کاهش خطرپذیری فعالیت‌های تجاری و اقتصادی کشور

ماده۱۱ـ بیمه مرکزی ایران موظف است:

الف ـ در راستای افزایش نقش صنعت بیمه در نظام تأمین مالی و ایجاد فضای امن در سایر حوزه‌های اقتصادی از جمله فضای کسب و کار و سرمایه‌گذاری، از طریق شرکت­های بیمه نسبت به ارتقای نقش اقتصادی بیمه در تأمین رفاه و امنیت مردم و افزایش ضریب نفوذ بیمه در کشور تا متوسط جهانی آن در طی سالهای برنامه اقدامات لازم را جهت تحقق اهداف زیر به‌عمل آورد:

۱ـ ضریب نفوذ بیمه‌های بازرگانی در طول اجرای برنامه به هفت‌درصد (۷%) برسد.

۲ـ سهم بیمه‌های عمر از حق بیمه تولیدی بیمه‌های بازرگانی کشور حداقل تا پنجاه‌درصد(۵۰%) نسبت به سال پایه اجرای قانون برنامه افزایش یابد.

۳ـ رشته‌های بیمه‌ای در بخش تولیدی و تجاری اقتصاد ملی افزایش و گسترش یابد.

ب ـ مقررات و آیین‌نامه‌های سرمایه‌گذاری ذخایر بیمه‌ای به‌منظور استفاده مناسب از منابع مذکور در جهت تأمین مالی پایدار در اقتصاد ملی توسط شورای عالی بیمه بازنگری گردد.

- افزایش نقش صنعت بیمه در نظام تأمین مالی

- افزایش نقش صنعت بیمه در ایجاد فضای امن

- ارتقای نقش اقتصادی بیمه در تأمین رفاه و امنیت مردم

- افزایش ضریب نفوذ بیمه در کشور تا متوسط جهانی

- تحقق اهداف کمی چون ضریب نفوذ بیمه­های بازرگانی به ۷ درصد، افزایش حداقل ۵۰ درصدی سهم بیمه های عمر از حق بیمه تولیدی بیمه های بازرگانی، افزایش و گسترش رشته­های بیمه­ای، سرمایه­گذاری ذخایر بیمه­ای

ماده۲۱ـ دولت موظف است؛

 در جهت توسعه فعالیت‌های صنعت بیمه و بهبود محیط کسب و کار و گسترش بخش غیردولتی:

الف ـ بر اساس قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، سهام دولت در شرکتهای بیمه به‌استثنای بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شرکت سهامی بیمه ایران را در دو سال اول اجرای قانون برنامه از طریق عرضه سهام در بازار سرمایه و سازمان خصوصی‌سازی به بخش غیردولتی واگذار کند.

ب ـ به‌منظور مردمی‌شدن اقتصاد و کاهش نقش تصدی‌گری دولت در صنعت بیمه و براساس اصلاح نظام نظارت تعرفه‌ای، بیمه مرکزی مکلف است نسبت به کاهش تدریجی نقش تصدی‌گری خود و کاهش بیمه اتکایی اجباری در صنعت بیمه بازرگانی اقدام نماید.

- عرضه سهام دولت در شرکت­های بیمه از طریق بازار سرمایه و سازمان خصوصی­سازی

- تغییر رویکرد دولت در صنعت بیمه از نقش تصدی­گری به نقش نظارتی

منبع: یافته‌­های محقق

همان­طور که از جدول (۱) ملاحظه می­‌گردد، هدف سیاست­‌گذار از ارتقاء کمی و کیفی که در برنامه ششم نمایان شده است، عبارت است از:

۱) ارتقاء کمی

- افزایش نقش صنعت بیمه در نظام تأمین مالی

- افزایش نقش صنعت بیمه در ایجاد فضای امن

- ارتقای نقش اقتصادی بیمه در تأمین رفاه و امنیت مردم

- افزایش ضریب نفوذ بیمه در کشور تا متوسط جهانی

- افزایش ضریب نفوذ بیمه­‌های بازرگانی به ۷ درصد

-  افزایش حداقل ۵۰ درصدی سهم بیمه‌های عمر از حق بیمه تولیدی بیمه‌های بازرگانی

-  افزایش و گسترش رشته­‌های بیمه­‌ای، سرمایه­‌گذاری ذخایر بیمه­‌ای

۲) ارتقاء کیفی

- عرضه سهام دولت در شرکت­‌های بیمه از طریق بازار سرمایه و سازمان خصوصی­‌سازی

- تغییر رویکرد دولت در صنعت بیمه از نقش تصدی­‌گری به نقش نظارتی

به منظور ارزیابی عملکرد صنعت بیمه در این گزارش به بررسی دو بعد از ابعاد کمی مورد توجه قانون­‌گذار در برنامه ششم توسعه یعنی سهم بیمه عمر و ضریب نفوذ بیمه عمر پرداخته می­‌شود که وضعیت عملکرد آن­ها در مقایسه با اهداف مد نظر قانون­گذار در جدول (۲) آمده است.

جدول (۱): وضعیت سهم بیمه عمر و ضریب نفوذ بیمه در سال­‌های مختلف برنامه ششم توسعه (درصد)

شماره سال

سهم بیمه عمر

ضریب نفوذ بیمه

۹۴

۱۰.۵ درصد

۱.۹ درصد

۹۵

۱۳.۵ درصد

۲.۲ درصد

۹۶

۱۳.۶ درصد

۲.۳ درصد

۹۷

۱۴.۵ درصد

۲.۴۶ درصد

۹۸

۱۴.۵ درصد

۲.۴۹ درصد

۹۹

۱۵.۳ درصد

۲.۵۲ درصد

عملکرد سالهای برنامه ششم توسعه

افزایش سالانه ۰.۴ واحد به طور متوسط

افزایش سالانه ۰.۲ واحد به طور متوسط

هدف برنامه ششم توسعه

رشد ۵۰ درصدی

رشد ۷ درصدی

منبع: سازمان مدیریت و برنامه­‌ریزی کشور

همان­گونه که در جدول (۲) آمده است، سهم بیمه عمر در سال ابتدایی برنامه ۱۰.۵ درصد بوده است که در سال ۱۳۹۹ به ۱۵.۳ درصد رسیده است که نشان­‌دهنده افزایش سالانه ۰.۴ درصد به طور متوسط است که فاصله معناداری با هدف برنامه ششم یعنی ۵۰ درصد دارد. در ارتباط با ضریب نفوذ بیمه نیز در سال ۱۳۹۴ برابر با ۱.۹ درصد بوده است که با افزایش متوسط سالانه ۰.۲ درصد در پایان سال ۱۳۹۹ به ۲.۵۲ درصد رسیده است که فاصله معناداری با هدف رشد ۷ درصدی برنامه ششم توسعه دارد.

آنچه که از ارزیابی عملکرد کمی برنامه ششم توسعه در بخش صنعت بیمه بخصوص در دو شاخص سهم بیمه عمر و ضریب نفوذ بیمه مشخص گردید، عملکرد اجرایی صنعت بیمه با اهداف مدنظر سیاست­‌گذار و قانون­‌گذار تفاوت قابل ملاحظه­‌ای دارد. بنابراین لازم است بیمه مرکزی جمهوری اسلامی به عنوان متولی حوزه صنعت بیمه کشور ضمن آسیب­‌شناسی عملکرد اجرایی صنعت در دستیابی به اهداف کمی، برنامه‌ریزی لازم برای رفع چالش­‌های اجرایی به عمل آورد. بر این اساس پیشنهادهای زیر برای ارتقاء کمی ارایه می­‌گردد:

۱) اصلاح ساختار سازمانی شرکت­‌های بیمه

۲) رتبه­‌بندی شرکت­‌های بیمه

۳) بررسی، اصلاح و توسعه محصولات بیمه­‌ای

۴) تقویت ظرفیت­‌های آموزش عالی در صنعت بیمه

۵) برگزاری دوره­‌های آموزشی داخلی و خارجی برای بیمه­‌های تخصصی

۶) استاندارد کردن شرایط تصویب محصولات بیمه­‌ای

۷) بررسی، اصلاح و توسعه محصولات بیمه­‌های مکمل و اجباری

۸) اعطای حق مالکیت معنوی برای محصولات جدید بیمه­‌ای

نویسنده: مهتا عزیزیان فرد؛ پژوهشگر اقتصادی

ثبت نظر

ارسال

نمایش‌

بی توجهی به کارکنان نفت در تعیین پاداش پایان خدمت کارکنان دولت!

بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۲ در سال آینده پاداش پایان خدمت کارکنان در ازای هر سال خدمت و به میزان حداکثر تا سی سال ۵۲۰ میلیون تومان پیش‌بینی شده که نسبت به امسال ۷۵ میلیون تومان اضافه شده است.

 • 369

2877 میلیارد دلار ثروت نفتی برباد رفته در 12 سال تحریم

برای فهم بهتر مقدار هزینه 2877 میلیارد دلاری وارد شده از صادرات نفتی از دست رفته تا پایان سال میلادی گذشته، می‌توان به ارزش ریالی آن با توجه به قیمت دلار در بازارهای امروز اشاره کرد که بالغ بر 100.7 هزار هزار میلیارد تومان می‌شود.

 • 379

رحیمی: در لایحه بودجه ۱۴۰۲ هیچ افزایش قیمتی برای حامل‌های انرژی دیده نشده است/ معافیت برای خانوارهای کم‌درآمد

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: سال آینده هیچ افزایش قیمتی برای حامل‌های انرژی از جمله بنزین، گازوئیل و گاز را نداریم و این موضوع اصلاً در بودجه سال ۱۴۰۲ نیامده است.

 • 442

اشتباه بانک مرکزی در آبان ماه

سید احسان خاندوزی، سخنگوی اقتصادی دولت : نرخ ارز در سامانه نیما متغیر خواهد بود. بخشی از مشکلی که در آبان و آذر ماه به وجود آمد بود. اشتباه در تخصیص ارز در یکی از زیرمجموعه های بانک مرکزی بود و موجب شد واردات برای کالاهایی که با درهم باید وارد می شد با محدودیت همراه شود .که باعث شد این موضوع القا ش ...

 • 447

قیمت قطعات یدکی در بازار سلیقه ای شد/ خبری از نظارت نیست

رئیس اتحادیه تعمیرکاران خودرو با اعلام اینکه قیمت قطعات یدکی گران شده اما قیمت دستمزد تعمیرکاران خودرو تغییر نکرده است، گفت: در حال حاضر قیمت قطعات یدکی خودرو بسیار بالاست و هیچ نظارتی در این رابطه انجام نمی شود.

 • 445

کارنامه روحانی و رئیسی در کنترل تورم

«تورم را نصف و سپس تک‌رقمی خواهیم کرد»؛ این دقیقا وعده‌ای بود که سیدابراهیم رئیسی در انتخابات سال گذشته داد. اکنون 16 ماه از آغاز به کار دولت او می‌گذرد و بررسی‌ها نشان می‌دهد رئیسی و دولتش در کنترل تورم طی این مدت، نسبت به بازه زمانی مشابه در دولت روحانی، ناکام بوده‌اند.

 • 361

سابقه بیمه خریدنی نیست ولی یک استثنا دارد

سابقه بیمه خریدنی نیست مگر اینکه فرد به ۶۰ سال رسیده باشد و برای بازنشسته شدن نیاز به خرید سابقه بیمه داشته باشد.

 • 529

مردم بیشتر چه خانه‌هایی می‌خرند؟

فشار تقاضا برای واحدهای کوچک متراژ و قدیمی نمایه غالب در این بازار است.

 • 316

اقتصاد کلان چیست؟

ه علت تاثیرگذاری وضعیت اقتصادی بر تمامی افراد، مسائل اقتصاد کلان، نقش مهمی را در مباحثات سیاسی ملی ایفا می‌کنند. شرکت‌کنندگان در انتخابات از وضعیت اقتصادی آگاه هستند و می‌دانند که سیاست‌های دولت می‌تواند از راه‌های قابل‌توجهی بر اقتصاد، تاثیرگذار باشد.

 • 355

چرا مردم تمایلی به بیمه‌های زندگی ندارند؟

یک مدیر بیمه‌ای ضمن تشریح برخی دلایل عدم توجه مردم به بیمه‌های زندگی، گفت: :‌ یکی از مهمترین دلایل تورم و کاهش ارزش پول است که مردم متناسب با شرایط تصمیم می‌گیرند.

 • 502

قطار سریع السیر در بازار سکه

برخی از سکه بازان با اشاره به اظهارات اخیر رئیسی درباره قطار پیشرفت به کنایه می گفتند نرخ دلار این روزها سوار قطار سریع السیر شده و ایستگاه ها را یکی پس از دیگری طی می کند. همین امر موجب شده سکه بازان تحت هیجان افزایش قیمت دلار در موقعیت خرید قرار بگیرند.

 • 467

نقش موثر اصناف در تنظیم بازار و توزیع کالاهای اساسی

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت قزوین با تاکید بر نقش مهم اصناف در پیشبرد اهداف اقتصادی کشور و توزیع کالا و خدمات بین جامعه گفت: بدون همراهی و حضور موثر اصناف هیچ برنامه‌ای در بازار قابلیت اجرا و عملیاتی شدن ندارد.

 • 364

احتمال تغییر سن و سابقه بازنشستگی در بودجه ۱۴۰۲/ کدام صندوقها با بودجه دولت سرپا هستند؟

دولت برای جلوگیری از تشدید چالش در صندوقهای بازنشستگی بایستی پیشنهادهای تحولی در حوزه صندوق‌های بازنشستگی و اصلاح سن و سابقه بازنشستگی در بودجه سال ۱۴۰۲ لحاظ کند.

 • 1531

پول مازاد فروش خودرو در بورس کالا به جیب خودروساز می‌رود؟

عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: اگر قیمت معامله شده خودرو در بورس بالاتر از بهای تمام شده پایه و سود معقول باشد، تفاوت مذکور باید برای مصارف عمومی به طور مثال برای توسعه صنعت حمل و نقل هزینه شود.

 • 255

«زمستان سخت» پتروشیمی ایران آغاز شد

بحران مدیریتی در حالی دومین دارنده منابع گازی جهان را دچار چالش جدی کرده است که رسانه‌های نزدیک به دولت مدت‌ها بود «زمستان سخت اروپا و التماس آن‌ها برای گاز ایران» را نوید می‌دادند.

 • 460

تحلیل تکنیکال بورس چیست؟

تحلیل تکنیکال بورس در واقع علمی در بازارهای مالی است که در آن پیش‌بینی قیمت‌های آینده بر اساس بررسی قیمت‌های گذشته صورت می‌گیرد.

 • 244

وضعیت حاد در بانک های 4 استان کشور

نرخ تسهیلات به سپرده ها پس از کسر سپرده قانونی در مهر ماه امسال، در 4 استان کشور بالاتر از 100 درصد بوده که اتفاقی خطرناک در اقتصاد قلمداد می شود. به باور برخی تحلیل گران این رویداد می تواند موجب رشد فزاینده نقدینگی شده و از این حیث این 4 منطقه را میدان انفجار نقدینگی می دانند.

 • 1665

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی به سامان رسید

در اولین روز هفته معاملات بورس و فرابورس تهران، شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بازار سرمایه بودیم.

 • 1497

بیشترین رشد قیمت سهام انبوه سازی، املاک و مستغلات به وتوس رسید

در اولین روز کاری هفته معاملات بورس وفرابورس تهران شاهد افت شاخص سهام شرکت های انبوه سازی،املاک و مستغلات دربازار سرمایه بودیم.

 • 608

وصول ۲۷۰ هزار میلیارد تومان مالیات در ۷ ماه/ درآمد مالیاتی مهر ۵۰ هزار میلیارد تومان شد

با توجه به آمارهای سازمان امور مالیاتی طی ۷ ماهه سال جاری حدود ۲۷۰ هزار میلیارد تومان مالیات وصول شده است و درآمد مالیاتی مهر ماه ۵۰ هزار میلیارد تومان بوده است.

 • 336